KVKK Metni

KVKK Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İŞLENMESİ VE  ELDE EDİLMESİ HAKKINDA


ÖZEL CEYLAN SAĞLIK TIP MERKEZI TİC LTD ŞTİ ( “ Ceylan Tıp “ olarak anılacaktır ) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1.Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Akademi sağlık tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Akademi Sağlık şirketinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Akademi Sağlık tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir. Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz,, cinsiyetiniz, sigorta sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz. İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz.
http://www.ceylantipmerkezi.com/ sitesine veya gönderdiğiniz veya girdiğiniz sağlık verileriniz ve sair kişisel verileriniz. Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme ilgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Akademi Sağlık’a ait fiziki arşivler fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2.Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Akademi Sağlık tarafından Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3.Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi.

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Ceylan Tıp faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Akademi Sağlık’da akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir. Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4.Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Mezkûr hakkınızı kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5.Veri Güvenliği

Akademi Sağlık, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlarda göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6.Şikâyet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlarda göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://akademigastroenteroloji.com/kisisel-verilerin-korunmasi web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca" başvuru formunu doldurarak.

7.İYS (İleti Yönetim Sistemi)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlemesi Hakkında kanun kapsamında onay vermek isteyen hastalarımız için, hasta kayıt işlemi esnasında aydınlatma metninin içeriğine istedikleri an ulaşabilmeleri ve kayıt işlemine onay verebilmeleri amacıyla tek kullanımlık onay kodu içeren SMS gönderilmektedir. Verilen açık rıza ve onaylar reddetme hakkı kullanılarak geri alınıncaya kadar geçerli olacaktır.

CEYLAN TIP TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu formun onaylanması ile 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli 29417 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında, şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ve en yüksek faydayı elde etmeniz için planlamalar yapılması, ürün ve hizmetlerimize yönelik size özel imkanların sunulması, tanıtım ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz. İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve iş sözleşmesinin gerektirmesi halinde kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışındaki hizmet aldığımız üçüncü kişi firmalarla paylaşılabilmektedir. TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAYI İşbu metin, 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında ÖZEL CEYLAN SAĞLIK TIP MERKEZİ TİC LTD ŞTİ. tarafından sunulan ürün ve hizmetler hakkında genel/özel imkanların duyurulmasına, güncel gelişmelerden haberdar edilmesine, kutlama amaçlı iletiler gönderilmesine, sunum ve bülten gibi içeriklerin paylaşılmasına, tanıtım ve reklamının yapılması için tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilmesine, iletişim bilgilerimin, kimlik bilgilerimin, pazarlama bilgilerimin mal/hizmet satış ve reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi adına bu amaçlar ile alındığına ve tercih ettiğim kanalla tarafıma iletiler gönderileceğine, her zaman iletişim tercihlerimi değiştirebileceğime veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen iletilerde belirtilen işlemi reddederek iletişimi durdurabileceğime ve kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, otomatik arama, telefonla arama, sosyal medya ile çevrimiçi reklam ağları, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları-kanalları yoluyla tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine ilişkin onayımı içermektedir. Tarafıma gönderilecek ticari elektronik iletilere ilişkin yukarıdaki Aydınlatma Metni'ni ve işbu metni okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ediyorum. Bu kapsamda aşağıda tercih ettiğim kanallarla tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine açık rıza ve onay veriyorum. Kişisel verileriniz, bu doğrultuda SMS ve E-posta gönderiminin gerçekleştirilebilmesi için gerekli güvenlik önlemleri alınarak hizmet aldığımız firmalar ile paylaşılacaktır.

  • DökümanNo: KY.FR.223
  • Yayın Tarihi: 14.12.2020
  • Adres: Silivri Kapı Mh. Kuvayi Milliye Cd. Pk:34107 Fatih/istanbul

 

Türkiye adresine kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile “Kurumsal Sekretarya” departmanı dikkatine Zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” Yazılarak gönderebilirsiniz, Noter aracılığıyla gönderebilir ( Akademi Sağlık’a hitaben yazdığınız Word veya pdf formatındaki bir dosyayı info@ceylantipmerkezi.com mail adresine gönderebilirsiniz.

Bazı İstatistikler

Memnun Müşteriler

2548

Başarılı Ameliyat

1250